Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi

Sayın Üyemiz, İlgi a: 31.10.2018 tarih ve 22569268 – 10.7.2 – E.3526 sayılı yazımız, b:Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 07.05.2020 tarih ve 34221550 – 101.99 – 4182 sayılı yazı. İlgi a’da kayıtlı yazımızda, özetle 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe (FORM.A) Belgesinin sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenip onaylanacağı bildirilmişti. İlgi b’de kayıtlı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, muhtelif tarihlerdeki şifahi bildirimlerde 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde yer alan ilgili maddeler uyarınca manuel onaylanmış menşe şahadetnamesi talebinde bulunulduğu ve bunun üzerine Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçildiği bildirilmiştir. İlgi b’de kayıtlı yazıda devamla, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir e-postaya atfen, ihracatçılarımızın mağduriyet yaşamaması için bir kereye mahsus olması ve açılmış akreditiflerde menşe şahadetnamelerinin ıslak mühür ve ıslak imza kullanılarak manuel düzenlenmesi veya MEDOS sisteminde mevcut olmayan ibarelerin yer almaşı şartının bulunması halinde ilgili belgenin manuel düzenlenmesinin uygun olacağı bildirilmiştir. Bu itibarla, 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde manuel menşe şahadetnamesi onay talebi ile MEDOS’ta teknik nedenlerden dolayı belge üzerine tatbik edilemeyen bazı hususların söz konusu olması halinde, bahse konu durumu kanıtlayan tevsik edici dokümanlar sunulmak kaydı ile istisnai olarak manuel belge onayı yapılabilecektir. İlgi b’de kayıtlı anılan yazıda, uygulamanın istisnai olarak bir defaya mahsus olduğu belirtilmiş olup MEDOS uygulamasında yer almayan ıslak mühür ve ıslak imzanın menşe şahadetnamesi üzerine tatbik edilerek manuel belge onaylanmasını gerektiren akreditif şartının bundan sonra düzenlenecek akreditif metinlerine konulmaması söz konusu belgelerin onaylanmasını teminen önem arz etmektedir. Gereğini bilgilerinize sunarız.