Teknoloji Alanlarının Ekonomik Faaliyet Kodları(NACEKodları bazında) İlişkilendirilmesi Anketi

 Sanayi Temsilcilerimiz,

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında CumhurbaşkanlığıKararnamesi" ile bilim, teknoloji ve yenilik ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca alınacakkararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla Bilim, Teknoloji veYenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) kurulmuştur.

BTYPK’nın görev ve yetkileri arasında bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlükkazandıracak alanları tespit edip bu alanlara yönelik tavsiyelerde bulunmak; bilim ve teknolojialanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milligüvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonununsağlanması amacıyla altyapı, insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelikaraştırmalar yaparak öneriler oluşturmak yer almaktadır. Bu konular da dahil olmak üzere görevalanlarına giren tüm konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektörtemsilcileri, alanında uzman kişilerin görüşü alınarak uygulanan politikalar ve gelişmelerizlenmekte, yapılan çalışmalarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza rapor sunulmaktadır.

Bu bağlamda yürütülmekte olan sektörlerin önünü açabilecek “Teknoloji AlanlarınınÖnceliklendirilmesi” çalışması kapsamında nitel ve nicel analizlerle belirlenen kritik/öncüteknoloji alanlarının ekonomik etkilerinin ortaya konması çalışmalarında kullanılmak üzere“Teknoloji Alanlarının Ekonomik Faaliyet Kodları ile (NACE Kodları bazında)İlişkilendirilmesi”ne yönelik bir analiz çalışması başlatılmıştır. Söz konusu çalışma, internetüzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bu ilişkilendirilme anketi aracılığıyla, 27 teknolojialanında yürütülmektedir.

Ankete "https://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=66451&lang=tr" bağlantısı aracılığıylaerişilebilmektedir.

İşbu ankete vereceğiniz cevaplar; kritik teknolojilerin ekonomik değer/etkilerinin doğru vegüvenilir şekilde ölçülebilmesi, veriye dayalı olarak mevcut durum tespitlerinin yapılabilmesive bu sayede geleceğe dair adımların atılması süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi açısındanson derece önemlidir. Bu nedenle, ankete katılımınız elzemdir.

Söz konusu anketin, firmanız bünyesindeki Ar-Ge ve yenilik yöneticileri tarafındandoldurulması beklenmektedir. Ankete 30 Haziran 2019 Cuma günü saat 18:00'e kadarkatkılarınız verilmesi hususunda gereğini Kurul adına rica ederiz.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu

Tüm sorularınıza ilişkin bizlerle iletişime geçebilirsiniz: E-posta: gokalp.ertugrul@tccb.gov.trTelefon: +90 312 403 52 56 ve +90 312 298 10 69 – Gökalp ERTUĞRUL