img
ODAMIZ ORGAN SEÇİMLERİ 7 NİSAN 2018 CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞECEKTİR


ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR.

ÜYELERİMİZİN  DİKKATİNE!... 

*** Üyelerimizin oy kullanabilmeleri için;(15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin  134. Maddesi gereği)Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır odaya kayıtlı olmaları gerekmektedir. Tüzel kişilerin “Oy kullanabilmeleri için ” gerekli YETKİ BELGESİ  düzenlenmesinde; herhangi bir aksaklık olmaması için bağlı olunan Ticaret  Sicil Müdürlüklerine 07 Nisan 2018 Cumartesi gününden önce başvurulması rica olunur. 

 Sayın Üyemiz;       

Odamızın 7 Nisan 2018 Cumartesi  günü Odamızda yapılacak Organ Seçimleri ile ilgili  Efeler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca onaylanmış seçim duyuru metnini bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz. Saygılarımızla;

 

AYDIN SANAYİ ODASI 

MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYE ORGAN 

SEÇİMLERİ HAKKINDA DUYURU

            5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Organ seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Aydın Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üye Organ Seçimlerine ilişkin hususlar aşağıda gösterilmiştir.                                                                              

        1-SEÇİM 

       a) Aydın Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üye Organ  seçimi 07 Nisan 2018 Cumartesi  günü Ata Mah. 610 Sok. No: 1/1  Efeler adresindeki Aydın Sanayi Odası hizmet binasında saat 09:00 ile saat 17:00 arasında yapılacaktır.

     b)Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan ile Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye seçimleri, Disiplin Kurulu üyeleri    ve Genel Kurul Delege seçimleri 13 Nisan 2018 Cuma günü Aydın Sanayi Odası Hizmet Binasında saat : 15.00-17.00 arasında yapılacaktır.

     c)Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında aynı usulle ikinci tur seçimi saat:17.45-18.15 saatleri arasında yapılacaktır.         

            d) Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ve  Başkan vekili Seçimleri 13 Nisan 2018 Cuma Günü  saat: 15.00 -17.00  arasında yapılacaktır. (Yargı Gözetiminde Değildir.)

            2-LİSTELER VE İTİRAZ MÜDDETİ

       Seçme ve seçilme hakkına haiz olan üyelerin Oda sicil numaralarını, ad ve soyadlarını, ticari unvanlarını, ticaret veya esnaf sicil numaralarını ve bağlı bulundukları vergi dairesi adı ve mükellef sicil numaralarını ihtiva eden elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanından sağlanan listeler Efeler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanarak  Oda hizmet binasında 19-20-21 Mart 2018 tarihlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında 3 üç tam işgünü askıya çıkacaktır. Ad ve soyadı, ticaret unvanları, ticaret ve esnaf sicil numaraları, bağlı bulundukları vergi dairesi adı ve mükellef sicil numaraları yanlış veya mükerrer yazılmış veya hiç yazılmamış veyahut seçilebilme hakkına haiz olmamasına rağmen bu listelere isimleri yazılmış üyeler bulunduğuna dair ileri sürülecek itirazların, listelerin ilan süresi içinde Efeler 1. Seçim Kurulu Başkanlığına yapılması gerekmektedir, İlçe seçim kurulu kararına karşı İl Seçim Kuruluna 27-28-29 Mart 2018 tarihleri arasında itiraz edilebilir, İl seçim kurulunca bu itirazların incelenmesi ve karara bağlanmasından sonra kesinleşecek listeler 3-4-5 Nisan 2018 (Salı, Çarşamba, Perşembe) tarihlerinde 08:00 ile 17:00 saatleri arasında 3 gün süre ile ilan edilecektir.

            3 – SEÇME VE SEÇİLEBİLME YETERLİLİKLERİ

            A- Seçme Yeterlilikleri :

            Oda ve borsa organ seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak edebilmek için;

            a) Seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda veya borsaya kayıtlı, on sekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre oda, borsa ve Birlik organlarının seçimlerinde oy kullanabilirler. 

            b) Odaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

            c) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak gerekir.

           Münfesih şirketler oda ve borsa organ seçimlerinde oy kullanamaz.

           Tüzel kişilerin seçilme hakkını kullanabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra, şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

            B- Seçilme Yeterlilikleri :

            Oda ve borsa organlarına seçilebilmek için;

            a) Seçim tarihi itibarıyla, ticaret siciline kayıtlı bulunmak şartı ile yeni kurulan odalar hariç en az iki yıldan beri odaya kayıtlı olmak,

b) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaşını doldurmuş ve okur-yazar olmak,

            c) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmış olmak,

            d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından hüküm giymemiş olmak,  

            e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiş olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiş olmak,

            f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,

            g) Odaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir.

            Tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine haiz olmak.

            Tüzel kişilerin seçilme hakkını kullanabilmesi için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra, şirket sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

            4- MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMİ :

            Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara konulacak her bir oy pusulasının üstüne meslek komitesi asil üye adayları, altına ise meslek komitesi yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır.

            Meclis asil ve yedek üyesi adayları; aynı liste üzerinde meslek komitesi asil üyesi adaylarının yanlarına yazılarak belirtilir. Bu şekilde düzenlenen birleşik oy pusulası tek bir zarfa konulmak suretiyle sandığa atılır.

            Tüzel kişiler meslek komitesi ile meclis üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler. Bu nedenle, oy pusulalarında meslek komitesi ve meclis üyeliği için tüzel kişinin sadece unvanının yazılması zorunludur.

             Meslek komitesi ve meclis üyeliğine seçilen tüzel kişiler, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren bir (1) gün içinde meslek komitesi ve meclis üyeliğinde tüzel kişiyi temsil edecek gerçek kişinin ismini oda veya borsaya bildirir. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde, meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde oy kullanan tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisi, yönetim kurulu başkan ve üyeliği seçiminde oy kullanamaz.

            Tüzel kişiler, meslek komitesi ve meclis üyeliğinde kendilerini temsil edecek gerçek kişinin ismini her halükarda seçimlerin kesinleşmesinden itibaren bir ay içinde oda veya  borsaya bildirmek  zorundadır. Bu süre içinde bildirimin yapılmaması halinde, diğer yedek üyeler sırası ile meslek komitesi veya meclis asil üyeliğine çağrılır.

            Oda ve borsa meslek komitesi, meclis ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler, seçimlerin kesinleşmesini müteakip on beş (15) gün içinde oda veya borsa genel sekreterliğince yapılacak tebligat üzerine, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen hususu tevsik eden adli sicil belgesini tebellüğ tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde oda veya borsa ge­nel sekreterliğine imza karşılığında veya evrak kayıt numarası almak suretiyle tes­lim etmek zorundadır. Tüzel kişilerde bu zorunluluk, gerçek kişi temsilcileri tarafından yerine getirilir. Adli sicil belgesinin süresi içinde teslim edilmemesi halinde üyenin oda ve borsa organlarında­ki görevi kendiliğinden sona erer.

            5- OY VERME İŞLEMİ :

            Oda, borsa ve Birlik organ seçimlerinde, oy verme işleminin devam edeceği saatler ilçe seçim kurulu hâkimi tarafından belirlenir. Oy verme işlemleri, toplantı yeter sayısı aranmaksızın gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üye veya delegeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda veya borsa veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

             Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. ibraz edilen imza sirkülerinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir. Ticaret sicil memurluğunca da bu dilekçede belirtilen temsilci için yetki belgesi düzenlenir. Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından her meslek grubu için ayrı ayrı verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır.

            Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, seçim sandık kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır. Seçmenlerin oy pusulalarını gizli olarak yazmaları veya hazır ve basılı oy pusulala­rını zarfa koymaları için, kendilerine kapalı oy verme yeri gösterilir. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konulması mecburidir. Oy pusulalarında asil ve yedek üyeliğe seçilecek olanlar ayrı ayrı gösterilir. Aday adlarının yanına sıra numarası konulmaz, konulmuş ise bunlar tercih sırasını göstermez. Seçmenin oy hakkını sınırlayıcı hiçbir tedbir alınamayacağı gibi, mükellefiyet de yüklenemez. Bir seçmen kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremez.

            Zarfı alan seçmen doğrudan kapalı oy verme yerine gider ve oyunu bu yerde zarfa koyar. Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen, ya da açıkta oy kullanmak isteyen seçmenden zarf seçim sandık kurulunca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, du­rum tutanakla tespit olunur.

            6-YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, GENEL KURUL DELEGELERİ VE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ SEÇİMİ :

            Meclis, seçimlerinin kesinleşmesini takip eden en geç iki (2) gün içinde kendi üyeleri arasından oda ve borsa yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini aynı listede seçer.

            Bu seçimde kullanılacak oy pusulalarına, yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin isimlerinin birlikte yazılması zorunludur. Kanunun 96 ncı maddesinin son fıkrası uyarınca yönetim kurulu başkanı yedeği seçimi yapılmaz.

            Oda ve borsa yönetim kurulu başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında, aynı usulle ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da oyların eşit çıkması halinde ise kura usulüne başvurulur.

            Genel Kurul asil ve yedek delegeleri, meclise seçilenler arasından, disiplin kurulunun asil ve yedek üyeleri ise oda ve borsaya kayıtlı üyeler arasından meclis tarafından seçilir.

            Oda ve borsaların seçecekleri Genel Kurul delege sayıları Kanunun 61 inci maddesindeki kriterlere uygun olarak Birlikçe belirlenir ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir ay önce oda ve borsalara bildirilir.

             Genel Kurul delege sayısı bir olan oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanı Kanun 61 inci maddesi gereğince aynı zamanda Genel Kurul delegesi olduğundan, söz konusu oda ve borsalarda Genel Kurul delegeliği seçimi yapılmaz. Genel Kurul delege sayısı birden fazla olan oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanı Kanun gereği aynı zamanda Genel Kurul delegesi olduğundan sadece diğer Genel Kurul delegeleri için seçim yapılır.

            7- ORGAN SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ:

            5174 Sayılı Yasanın 83.Maddesi ile düzenlenen Oda, Borsa ve Birlik Organları Seçimlerine Katılım ile ilgili Diğer Hükümler geçerlidir.

            Organ Seçimleri ile ilgili daha fazla bilgi, 01/06/2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5174 Sayılı Yasadan ve buna ilişkin 19/01/2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik' ten edinilebilir.

(15 Meslek grubunun tamamı 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşmaktadır)

ÖRNEK SEÇİM PUSULASI         

 

AYDIN SANAYİ ODASI

 

…………………………… 

MESLEK GRUBU

ASİL ÜYELER                                                                      MECLİS  ASİL ÜYELER

………………………………….....                                     ……………………………….

…………………………………….                                     ………………………………

…………………………………….                                                             

…………………………………….                                        MECLİS YEDEK ÜYELER

…………………………………….                                      ………………………………

                                                                                         ………………………….......

                                                                                 (Meslek Komitesi Asil Üyelerinden 2 asil, 2 yedek olarak 

                                                                                                         seçilecekler)

YEDEK ÜYELER                                                                                   

………………………………….....                                         

…………………………………….                                                             

…………………………………….                                                             

…………………………………….

…………………………………….                                                 

(Not: Aşağıdaki dilekçenin üst bölümü Üye Firma tarafından, alt bölümü firmanın bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünce Doldurulacaktır) 

 

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

………………….

                                                 

Müdürlüğünüz ………………sicil numaralı ………………..…………………… ………………………………………………………………….……………………………………...... unvanlı şirketimizin tescil edilmiş anasözleşmesi gereğince, şirketimizi temsile ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olan …………..….………….………T.C. Kimlik Numaralı …………………….…… ……………………………………. 07/Nisan/2018 tarihinde  yapılacak AYDIN SANAYİ ODASI organ seçimlerinde şirketimiz adına oy kullanacaktır.

Gerekli Yetki Belgesinin tanzimini arz ederiz.

                                                                                             Kaşe, Tarih,

                                                                                   Yetkili imza sahiplerinin

                                                                                   Adı Soyadı ve İmzaları

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5174 Sayılı Kanuna Tabi Oda / Borsa Organ Seçimlerinde Kullanılacak 

                                          YETKİ BELGESİ

                                                                      

Tarih    :

Sayı     :

                    

……………………………………. T.C. Kimlik Numaralı ……………….………………………………………….……………  yukarıda sicil numarası ve unvanı yazılı şirketi temsile, bağlayıcı işlem yapmaya yetkilidir.

                                                                                                ………Ticaret Sicil Müd.

                                                                                                          Kaşe-İmza

 Önemli Not:         1) Dilekçelerin üst tarafı; münferit yetkiye sahip olanlar tarafından tek başına, müşterek yetkiye sahip olanların ise tümü tarafından imzalanır.