7020 SAYILI TORBA YASA HAKKINDA ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

Sayın Üyemiz,

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7020 sayılı kanun 27/05/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişidir.Kanunun 4 maddesinin 7. fıkrası altta çıkarılmıştır.

31/3/2017 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla üyelerin oda ve borsalara kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu kapsamda;

Anılan madde 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakları kapsamaktadır. 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan veya yapılandırma başvurusunda bulunanlar yapılandırdıkları borçlarını bu kanun kapsamında yeniden yapılandırılması mümkün değildir. Bu durumda olan üyelerin 01/07/2016-31.03.2017 tarihleri arasındaki aidat ve munzam aidat borçları bu kanun kapsamında yapılandırılabilir.

  • Anılan Kanun ile 5174 sayılı TOBB Kanunu hükümlerine göre üyelerin Odalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak olan Oda paylarının ödenmemiş kısımları yer almakta olup aidat ve munzam aidat borcu aslının tamamını ödemek isteyen üyelerimizin bu borç aslına isabet eden faiz,gecikme faizi ve gecikme zammı gibi feri alacakların affını içermektedir. Ayrıca anılan kanun borcu taksitli olarak ödeme imkanı da sağlamaktadır. Borcunu taksitlendirmek suretiyle yapılandırmak isteyen üyelerimize aidat ve munzam aidat ana paralarının toplamını 6 takside kadar taksitlendirme imkanı da sunmaktadır.

 Yapılandırmadan faydalanmak isteyen Oda üyeleri 31.Temmuz.2017 tarihine kadar ilgili Odaya yazılı olarak başvurmaları gerekmekte olup ilk taksit ödeme tarihi ise 31.Ağustos.2017 olarak belirlenmiştir

Üyelerimize önemle duyurulur.